Punkt Sprzedaży: Zaczernie 188

RODO

Klauzula RODO

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiadomym było kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 DOTYCZY OSÓB, KTÓRE PRZEKAZALI NAM SWOJE DANE OSOBOWE

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ANIA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Sondeja 13, 35-011 Rzeszów,
  zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr 0000182681

           tel. +48 17 852 66 73, e-mail: rodo@hurtania.pl

 1. W niniejszej informacji posługując się pojęciem „umowa”, mamy na myśli łączący nas z Państwem stosunek prawny, w związku z którym przetwarzamy Państwa dane osobowe (jest to zazwyczaj umowa sprzedaży, ale również w zależności od przypadku może to być np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa przewozu). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń).
 2. Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Szczegółowy zakres powyższych obowiązków oraz wyłączenia z tym związane określa Rozdział II Sekcja 3 RODO. Zwracamy uwagę, że możemy odmówić usunięcia Państwa danych osobowych jedynie w szczególnych sytuacjach np. gdy ich przetwarzanie niezbędne jest nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń wynikających z umowy.
 3. Jeżeli uznacie, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z umowy, dla celów podatkowych, w tym mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa, jeśli takie się pojawią. 
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także nasi pracownicy oraz podmioty świadczące na Naszą rzecz mające związek z umową usługi, w tym księgowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
 7. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZY DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH NIE POZYSKALIŚMY OD OSOBY,  KTÓREJ TE DANE DOTYCZĄ

 

W celu usystematyzowania już przekazanych Państwu informacji dot. przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiadomym było kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ANIA Sp. z o.o. ul. Ks. J. Sondeja 13, 35-011 Rzeszów,
  zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr 0000182681

           tel. +48 17 852 66 73, e-mail: rodo@hurtania.pl

 1. Weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych na skutek przekazania ich przez osobę trzecią. O źródle pochodzenia Państwa danych osobowych informujemy Państwa niezwłocznie po ich uzyskaniu. Osobami przekazującymi Państwa dane osobowe są przede wszystkim Państwa pracodawcy lub zleceniodawcy lub osoby z nimi współpracujące – w związku z zawarciem lub podejmowaniem czynności przed zawarciem przez nas z nimi odpowiedniej umowy (jest to zazwyczaj umowa sprzedaży, ale również w zależności od przypadku może to być np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa przewozu). W dalszej części niniejszej informacji, posługując się pojęciem „umowa”, mamy na myśli umowę opisaną zgodnie z niniejszym ustępem.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, (tzn. tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny), oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – w tym przypadku ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń wynikających z umowy).
 3. Będziemy przetwarzać wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy tj. Państwa imię i nazwisko, stopień służbowy, dane kontaktowe (adres e-mail, nr telefonu) a w uzasadnionych przypadkach (np. gdy koniecznym będzie weryfikacja Państwa tożsamości przy odbiorze towaru) nr PESEL oraz serię i nr dowodu osobistego.
 4. Macie Państwo prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania usunięcia, sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia. Szczegółowy zakres powyższych obowiązków oraz wyłączenia z tym związane określa Rozdział II Sekcja 3 RODO. Zwracamy uwagę, że możemy odmówić usunięcia Państwa danych osobowych jedynie w szczególnych sytuacjach np. gdy ich przetwarzanie niezbędne jest nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń wynikających z umowy.
 5. Jeżeli uznacie, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją praw i obowiązków wynikających z umowy, w związku z którą weszliśmy w posiadanie Państwa danych osobowych, dla celów podatkowych, w tym mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub przepisów prawa, jeśli takie się pojawią. 
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, a także nasi pracownicy oraz podmioty świadczące na Naszą rzecz mające związek z umową usługi, w tym księgowe, prawne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę.
 8. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego lub do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub ostatecznego zakończenia postępowań związanych z roszczeniami i uprawnieniami wynikających z umowy.